پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

طراحی سیستم مکنده غلات چكیده: این پروژه طراحی سیستم مكنده غلات می باشد كه در آن سیستم فشار منفی و طول لوله و ارتفاع آن فرض شده است. دراین پروژه با تكیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای كمپرسور و قطپروژه طراحی سیستم مکنده غلات|40061442|bna|طراحی سیستم مکنده غلات,مقاله طراحی سیستم مکنده غلات,مقاله,تحقیق طراحی سیستم مکنده غلات,تحقیق,پایان نامه طراحی سیستم مکنده غلات,پایان نامه,پروژه طراحی سیستم مکنده غلات,پروژه,طراحی سیستم مکنده غلات
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پروژه طراحی سیستم مکنده غلات آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

طراحی سیستم مکنده غلات


چكیده:
این پروژه طراحی سیستم مكنده غلات می باشد كه در آن سیستم فشار منفی و طول لوله و ارتفاع آن فرض شده است.
دراین پروژه با تكیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.
در آخر با محسبات انجام گرفته یك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پیوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نیز فولاد تجارتی انتخاب شد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه وتاریخچه
1-1- مقدمه و تاریخچه :
فصل دوم
سیستم های جابجایی پنوماتیكی
2-1- مقدمه:
2-2- انعطاف پذیری سیستم:
2-3- صنایع و مواد:
2-4- طریقه انتقال:
2 2-4-1- فاز رقیق:
2-4-2- فاز غلیظ.
2-4-3- حركت با سرعت هوا
2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی.
فصل سوم
انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی
3-1- مقدمه:
3-2- سیستم های بسته:
3-3- سیستم های باز:
3-3-1- سیستم های فشار مثبت
3-3-2- سیستم های فشار منفی
فصل چهارم
انتقال دسته ای
4-1- مقدمه:
4-2- سیستم های نیمه پیوسته:
4-3- سیستم های ضربانی:
فصل پنجم
اهمیت ویژگی های مواد
5-1- مقدمه:
5-2- چسبندگی:
5-3- قابلیت احتراق:
5-4- رطوبت:
5-5- سایش و فرسایش:
5-6- شكنندگی:
5-7- نقطه ذوب پایین:
5-8- پرتوزایی:
فصل ششم
اجزاء سیستم
6-1- مقدمه:
6-2- تامین كردن هوا:
6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا
6-2-1-1- فن ها
6-2-1-2- دمنده های احیا كننده
6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا
6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها
6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور
6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان
6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون
6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی)
6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی
6-2-3- قدرت مورد نیاز
6-3- خطوط لوله:
6-3-1- ضخامت دیواره
6-3-2- جنس لوله ها
6-3-2-1- بهداشت
6-3-2-2- لوله های پلاستیكی
6-3-2-3- سایش سطوح
6-3-3- سطح تمام شده
6-3-4- خمها
فصل هفتم
جریان گاز- جامد
7-1- مقدمه:
7-2- قطر داخلی لوله:
7-3- فاصله انتقال:
7-4- فشار قابل دسترسی:
7-5- سرعت هوای منتقل شده:
7-6- خصوصیات مواد:
فصل هشتم
مشخصات انتقال مواد
8-1- مقدمه:
8-2- سرعت انتقال:
8-3- نرخ بارگیری یكنواخت:
8-4- تاثیر قطر داخلی لوله:
فصل نهم
شرایط لازم برای هوا
9-1- مقدمه:
9-2- فشار موجود:
9-3- دبی حجمی:
9-4- تاثیر سرعت:
9-5- اثرات تراكم پذیری:
9-5-1- سرعت انتقال
9-5-2- تاثیرات
9-6- دبی حجمی:
9-6-1- ادامه فرمولها
9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله
9-6-3- قانون گاز ایده آل
9-6-4- تاثیرات فشار
9-6-5- تاثیرات سیستم
9-7- تعیین سرعت:
9-7-1- روابط عملكرد
9-8- تاثیرات ارتفاع:
9-8-1- فشار اتمسفری
فصل دهم
افت فشار
10-1- مقدمه:
10-2- افت فشار لوله:
10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها
10-2-1-1- سرعت هوا.
10-2-1-2- چگالی هوا.
10-2-1-3- ویسكوزیته هوا
10-2-1-4- ضریب اصطكاك
10-2-2- روابط افت فشار
10-2-2-1- خطوط لوله صاف.
10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله
10-2-2-3- خمها
10-2-3- تاثیرات دبی هوا
10-2-4- تاثیرات طول لوله
10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله
10-2-6- افت فشار كلی
10-3- افت فشار مربوط به هوا:
فصل یازدهم
طراحی سیستم
11-1- مقدمه: [نگارندگان]
11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]
11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]
11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]
11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]
11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]
11-6-1- افت طولی
11-6-2- افت موضعی
11-6-3- طول معادل.
فصل دوازدهم
نتیجه گیری، پیشنهادات
12-1- مقدمه: [نگارندگان]
12-2- نتایج: [نگارندگان]
12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]
12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]
پیوست
1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek
منابع